Sjølundveien 3, Pb 2064, 9266 Tromsø, Tlf 77 62 43 60

Sigevann

Sigevann

http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-931

http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-930/*#*

Riktige prøver er en forutsetning for å få et riktig bilde av utslipp fra et avfallsdeponi. Derfor er det viktig at det tas representative prøver. Det er videre viktig at prøvetakingsmetoder er tilpasset de forskjellige typer prøver som tas, samt at en tar hensyn til de parameterne som skal analyseres. Prøvetakingen utføres etter Norsk Standard eller annen internasjonal standard dersom dette finnes. Prøvetakingen skal dekke alle de ulike spredningsveier for forurensning fra deponiet. Det er viktig at det legges til rette for gode prøvetakingspunkter når deponiet anlegges, eller sørger for at det blir lagt til rette for dette i ettertid for eksisterende deponier. Vi vil kunne gi råd om dette. Det er også viktig å ha et bevisst forhold til avrenningssituasjonen ved deponiet når det tas prøver. Konsentrasjonen av miljøgifter i sigevann vil kunne variere stort i ulike avrenningssituasjoner. Det er derfor viktig å ha en strategi i forhold til å ta prøver når det er trolig at ulike forurensningsstoffer vil kunne lekke fra deponiet.