Sjølundveien 3, Pb 2064, 9266 Tromsø, Tlf 77 62 43 60

Avløpsvann

Avløpsvann

http://lovdata.no

Vi utfører analyser i henhold til krav som stilles fra tilsynsmyndighetene.

Avløpsvann fra kommunale renseanlegg:

 • Suspendert tørrstoff
 • BOF-5 (biologisk oksygenforbruk)
 • KOF (Kjemisk oksygenforbruk)
 • Total fosfor
 • Tungmetaller

Prosessvann fra Næringsmiddelsbedrifter/industri:

 • Suspendert tørrstoff
 • BOF-5 (biologisk oksygenforbruk)
 • KOF (Kjemisk oksygenforbruk)
 • Total fosfor
 • Total nitrogen
 • Fett/olje
 • Tungmetaller
 • Kimtall

Slam:

http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-931

 • Totalt tørrstoff
 • Kjeldahl nitrogen
 • Metaller/Tungmetaller
 • Fosfor
 • TOC