Sjølundveien 3, Pb 2064, 9266 Tromsø, Tlf 77 62 43 60

Informasjon

Nyheter og informasjon

 

TosLab AS ble etablert i 1998, og er i dag 100% eid av Odd Berg Gruppen. I august 2001 overtok TosLab AS laboratoriet til Næringsmiddeltilsynet i Tromsø, og vi er i dag åtte ansatte. Vi holder til på vestsiden av Tromsøya, med gode fly-, båt- og bussforbindelse til resten av landsdelen.

Veileder Drikkevann ombord i Skip (versjon 3, august 2017)

Dette er en veiledning knyttet til hvordan drikkevannsforskriftens krav kan ivaretas på skip over 50 tonn og som er under norsk flagg. Kontroll av drikkevann ombord i skip

Drikkevannsforskrift 2017

Drikkevannsforskriften (FOR 22. desember 2016 nr. 1868) gjelder for alt drikkevann uavhengig av dets opprinnelse, og uavhengig av om det leveres gjennom distribusjonsnett, fra tankvogn eller tankskip, i flasker eller annen emballasje. Videre gjelder forskriften for alt drikkevann til lands, på kontinentalsokkelen og skip hva enten det benyttes sjøvann eller ferskvann. Veileder til ny drikkevannsforkrift fra mattilsynet og Drikkevannsforskriften

Biokjemisk oksygenforbruk (BOF)

TosLab er akkreditert for bestemmelse av biokjemisk oksygenforbruk (BOFn)  etter 5 dager i avløpsvann. Bestemmeslen gjøres ihht metode NS-EN 1899-1,  og er basert på fortynning og poding etter tilsetting av allylthiourea.

Metaller i rentvann

TosLab er akkreditert for bestemmelse av metaller i vann ved hjelp av ICP-MS.

Vi kan bestemme følgende metaller: Jern, kobber, mangan, aluminium, nikkel, sink, krom, arsen, kadmium, bly, natrium, kalium, kalsium, magnesium og silisium.