Kjemiske analyser

Kjemiske analyser

pH

Grenseverdi: 6,5 – 9,5.

pH er et mål på vannets surhetsgrad, og angis på en skala fra 0 – 14. Vann som har lav pH kan virke korroderende på rørsystemer, og kan i verste fall føre til at tungmetaller løses i vannet. Vann med pH verdier høyere enn 10,5 vil kunne forårsake øyeskader ved dusjing og bading.

Farge

Grenseverdi: Anbefalt at fargetallet ikke overskrider 20 mg/l.

Farge i vann skyldes som regel innhold av humus. Høyt fargetall har i seg selv ingen helsemessige risikoer, men vil kunne forårsake misfarging av klesvask og føre til avleiringer i rørsystemer. Høy farge på vannet vil også kunne svekke effektiviteten knyttet til desinfisering av vannet. Både ved UV-behandling, ozonering og klorering vil økt fargetall kunne hindre desinfeksjon av vannet.

Konduktivitet

Grenseverdi: 250 mS/m

Konduktivitet er et utrykk for vannets totale saltinnhold. Dersom konduktiviteten i vannet plutselig endres, burde årsaken undersøkes. I en borevannsbrønn kan en endring i konduktiviteten indikere at overflatevann trekker inn i brønnen.

Turbiditet

Grenseverdi: Anbefalt at turbiditeten ikke overskrider 1 FNU.

Turbiditet måler uklarhet i vannet hvor små partikler som sand, leire og jern spiller inn. Høy turbiditet har i seg selv ikke noen helsemessig risiko. Høy turbiditet er derimot ikke ønskelig ved desinfeksjon av vannet da økt turbiditet senker effektiviteten til UV-stråling og klorering.

Hardhet, Kalsium og Magnesium

Vannets hardhet baserer seg på innholdet av kalsium og magnesium. Høy hardhet fører til redusert vaskeeffekt og vil ved oppvarming felle ut kjelstein som kan føre til skade på elektriske varmeelementer. Det er ikke satt noen grenseverdi for kalsium og magnesium, da det er indikasjoner på at hardt vann har en helsegevinst.

Jern og Mangan

Grenseverdi: Jern 0,2 mg/l Mangan – 0,05 mg/l

Jern og mangan finnes naturlig i jord og sediment og forhøyede verdier forekommer ofte i vann fra myr. Høye verdier av jern og mangan kan føre til dårlig lukt og smak i vannet. Slike høye verdier kan også føre til redusert effekt av desinfeksjon om UV-anlegg benyttes.

Fluorid

Grenseverdi 1,5 mg/l

Fluorid i små mengder forebygger tannråte, men vil i større mengder kunne føre til misfarging og skade på tennene og i verste fall skjelettet.

Kontakt oss