Våre tjenester

Prøvetakingsutstyr

For et sikkert prøveresultat er det viktig med egnet og sterilt prøvetakingsutstyr. Prøver må merkes med oppdragsgiver, prøvested, prøvetype, klokkeslett og dato.

TosLab leverer et bredt spekter analyser og har egnet utstyr for prøvetaking. Ta gjerne kontakt i kontaktskjemaet nederst på siden om du har behov for prøvetakingsutstyr til dine analyser. Nedenfor finnes utvalgte eksempler på prøvetakinger.

 

 • Prøvetaking av vann
 • Prøvetaking av mat og næringsmidler
 • Renholdskontroll
 • Prøvetaking av luft
 • Prøvetaking av bassengvann
 • Prøvetaking av legionella

Vannanalyser

Vann brukes til alt, og tilgang til rent vann er en forutsetning for god helse! Det er derfor viktig å være sikker på at vannet som benyttes ikke er forurenset, enten det er som drikkevann eller i produksjon.

TosLab analyserer ditt vann og sjekker om det inneholder bakterier eller andre forbindelser som kan være skadelig.

TosLab leverer vannanalyser for:

 • drikkevann
 • bassengvann
 • skip og båt
 • legionella
 • vann i produksjon
  • sjøvann og ferskvann

Skip og båt

Drikkevann om bord i skip må følge kravene som er satt i drikkevannsforskriften. Alle har krav på rent drikkevann, og det gjelder også om bord i fartøy.

Det stilles strengere krav til fartøy som produserer sitt eget drikkevann, enn de som bunkrer drikkevann fra land uten noen form for vannbehandling.

Næringsmidler og hygiene

TosLab gjennomfører kjemiske og mikrobiologiske analyser på alle typer næringsmidler, både ferdigprodukt og råvarer. Vårt mål er å bidra til å styrke din bedrifts konkurranseevne ved å sikre høy kvalitet i dine produkter og produksjonsmiljø.

Det har blitt økt fokus på sporbarhet og kontroll knyttet til produksjon av næringsmidler, både nasjonalt og internasjonalt. Kunder og leverandører forventer at produktet skal være trygt, og etterfølge gjeldende krav og regler. Kontrollsystemer som kartlegger både hygiene og produkt er derfor sentralt.

TosLab er en totalleverandør av næringsmiddelanalyser og tester dine råvarer og produkter. Vi analyserer også hygienekontroller i produksjonsmiljøet for å sikre trygge omgivelser for matproduksjon.

 

Bassengvann

Det er viktig at vann i basseng er hygienisk tilfredsstillende. Vannet skal være klart, uten farge, innbydende til bading, og bunnen skal kunne ses tydelig i alle deler av bassenget.

På grunn av den høye temperaturen som ofte er i basseng er det viktig å ha gode internkontroller for å avdekke eventuelle feil på anlegget. Høy temperatur gir gode vekstbetingelser for mikroorganismer og kan få konsekvenser for driften av anlegget.

For basseng som er tilgjengelig for allmennheten er det derfor stilt krav om at bassengvann skal tilfredsstille krav for følgende analyser:

 • Mikrobiologi
  • Kimtall
  • Pseudomonas Aeroginosa
 • Kjemi
  • Farge
  • Turbiditet
  • pH
  • Kjemisk oksygenforbruk

Avløpsvann og prosessvann

Det er viktig å ha kontroll på avløpsvann og prosessvann, slik at det ikke oppstår skade i naturen på grunn av utslippet. Virksomheter som slipper ut avløpsvann er pålagt å dokumentere utslipp til tilsynsmyndigheter, dette som ett ledd i å begrense forurensning og skade på miljøet. Analyse av avløpsvann er derfor nødvendig for å vite hvor mye som slippes ut, og for å kontrollere at rensemekanismer som eventuelt blir benyttet, fungerer som de skal.

 

TosLab leverer akkrediterte analyser i henhold til Forurensningsforskriften om avløpsvann og industrivann.

 • Suspendert tørrstoff (SS)
 • BOF-5 (biologisk oksygenforbruk)
 • KOF (kjemisk oksygenforbruk)
 • Næringssalter (fosfor, nitrogen)
 • For analyser vi ikke selv kan utføre benytter vi underleverandør (miljøgifter, tungmetaller og olje i hhv. avløpsvann og slam).

Sigevann

Vann som siger gjennom et avfallsdeponi vil kunne bli forurenset av ulike stoffer som lekker fra avfallet i deponiet. Sigevann blir derfor regnet som en mulig kilde til forurensing av miljøgifter. Det er derfor stilt en rekke krav for å redusere faren for forurensing fra deponiet, og deponiene har krav om å overvåke tilstanden i området rundt deponiet.

Det er viktig at det legges til rette for gode og gjennomtenkte prøvetakingspunkter når deponiet anlegges, eller at det legges til rette for dette i ettertid for eksisterende deponier. Vi kan gi råd om dette.

Det er også viktig å ha et bevisst forhold til avrenningssituasjonen ved deponiet når det tas prøver. Konsentrasjonen av miljøgifter i sigevann vil kunne variere stort i ulike avrenningssituasjoner. Derfor er det viktig å ha en strategi med tanke på å ta prøver, når det er trolig at ulike forurensningsstoffer vil kunne lekke fra deponiet.

Miljøovervåkning av vassdrag, ferskvann og sjøvann

Miljøovervåking gir grunnleggende kunnskap av et miljø. Det gir et godt grunnlag for eksterne påvirkninger, og kan danne grunnlaget for mulige tiltak og politiske beslutninger.

TosLab tilbyr analyser for miljøovervåking. Her er et utvalg analyser vi tilbyr:

 • Total nitrogen
 • Nitrat/nitritt
 • Ammonium
 • Total fosfor
 • Fosfat
 • Klorofyll
 • Termotolerante koliforme bakterier
 • Kimtall
 • pH
 • Konduktivitet
 • Turbiditet
 • Farge
 • Suspendert tørrstoff/gløderest

 

Legionella

Legionella oppstår hovedsakelig i miljøer med stillestående vann og høye temperaturer som gir gode vekstbetingelser. Bakterien smitter gjennom spredning av små vanndråper (aerosoler). Det er derfor viktig å følge opp installasjoner som kan spre slike vanndråper. Vanlige smittekilder er dusjanlegg, boblebad, kjøletårn og andre systemer hvor vannet er stillestående og har høy temperatur.

Legionella finnes i små mengder over alt i naturen, men det er først når de formerer seg og får optimale vekstvilkår at de kan medføre smittefare. Infeksjon av Legionella fører til Legionærsykdom og har like symptomer som lungebetennelse. I bygg og anlegg trenger legionella biofilm for å vokse. Gode renserutiner vil derfor kunne motvirke vekst av bakterien.

TosLab leverer akkreditert analyse av Legionella og bistår deg i å ha kontroll på ditt anlegg.